EOH IT Hub v Praze

Architekt: Studio Perspektiv - www.perspektiv.cz